Art 1: Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website LouZen.nl en op alle aanbiedingen en offertes en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en louZen.nl.


Art 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.2 Louen.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Dit is afhankelijk van het product: top en bands 4,95 euro, de mat 6,95 euro. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald. Ook de kosten van een retourzending worden niet vergoed.

Art 3: Gegevens

3.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website.
3.2 LouZen.nl garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
3.3 LouZen.nl zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail-adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.


Art 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van LouZen.nl van uw bestelling.
4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door LouZen.nl is geaccepteerd.

Art 5: Levering

5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de Website hebt aangegeven dat u de bestelling zelf afhaalt of dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is maximaal 5 dagen.

5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

5.5 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 7 dagen hebt u het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden. Mits dit niet al van te voren aangegeven te zijn. Hiervoor dien je een e-mail of brief aan LouZen.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Art 6: Risico tijdens transport

Gedurende het transport van de producten zal LouZen.nl het risico dragen in geval van schade. De artikelen worden via Track & Trace verzonden.

Art 7: Afkoelingsperiode

7.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. LouZen.nl zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking.

7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

7.3 Sale artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

Art 8: Garanties

8.1 LouZen.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties.
8.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
8.3 Indien binnen 7 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de Website vermelde specificaties, zal LouZen.nl binnen dagen 30 na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. 

Art 9: Eigendomsvoorbehoud

LouZen.nl blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Art 10: Betaling

10.1 Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met je creditcard of overmaken op de rekening.

10.2 LouZen.nl gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Art 11: Incassokosten

Als je in gebreke blijft aan u betalingsverplichtingen te voldoen, kan LouZen.nl niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Louen.nl moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als LouZen.nl kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Art 12: Intellectuele eigendomsrechten

12.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij LouZen.nl, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie LouZen.nl niet gelieerd is.

12.2 U mag (delen van) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

12.3 U mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Art 13: Aansprakelijkheid

13.1 Indien door LouZen.nl geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van LouZen.nl jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 9 (Garanties) is geregeld.
13.2 De aansprakelijkheid van LouZen.nl voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.
13.3 LouZen.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van LouZen.nl, waaronder de Website, door een derde.Art 14: Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Art 15: Diversen

15.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

15.2 De administratie van LouZen.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

15.3 LouZen.nl is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

15.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. LouZen.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Art 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door LouZen.nl aangepast worden. LouZen.nl adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.